Gedragscode onze lokale agenten

Met onze lokale leveranciers hebben wij een goede verhouding. Om dit zo te houden zijn met hen bepaalde ethische codes afgesproken waaraan zij zich dienen te houden. Hierin maken wij onder andere afspraken over transport, accommodatie, excursies, arbeidsomstandigheden, milieu, etc. Hieronder vind je deze gedragscode terug. Deze is als onderdeel van het contract met onze lokale agenten afgesloten.

1) Voldoen aan de algemeen geldende wetten
2) Transport
3) Accommodatie
4) Amusement & Excursies
5) Seksuele uitbuiting van kinderen en adolescenten
6) Mensenrechten & Arbeidsomstandigheden
7) Milieu
8) Lokale producten & diensten die lokale gemeenschappen bevoordelen
9) Monitoren & Handhaving

Gedragscode voor leveranciers
Koning Aap erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een ​​duurzaam bedrijf te zijn. Om onze doelstellingen, als het gaat om duurzaam toeristisch ondernemen, te bewerkstelligen werkt Koning Aap nauw samen met haar eigen medewerkers, klanten, partners (zoals goede doelen), de lokale bevolking op bestemmingen en de leveranciers. Koning Aap wil ervoor zorgen dat haar lokale vertegenwoordigers en alle andere leveranciers (hierna aangeduid als 'Leverancier' of gezamenlijk als 'Leveranciers') duurzaam toerisme ook hoog in het vaandel hebben staan. Deze ‘Gedragscode voor leveranciers’ vormt een integraal onderdeel van het contract dat Koning Aap met haar leveranciers heeft getekend.

1) Voldoen aan de algemeen geldende wetten
Koning Aap verwacht van haar leveranciers dat zij voldoen aan alle van toepassing zijnde internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, de minimumnormen binnen de reiswereld en alle andere relevante wettelijke vereisten. Leverancier is zich bewust van het duurzaamheidsbeleid van Koning Aap, dat per e-mail is verstuurd in juni 2015.

Anti-omkoping en anti-corruptie:
 • Leverancier zal de voldoen aan alle geldende wetten, statuten, reglementen, codes, etc. met betrekking tot anti-omkoping en anti-corruptiebeleid;
 • Leverancier zal zich onthouden van elke vorm van omkoping of corruptie (incl. smeergelden) bij het omgaan met private partijen of ambtenaren. In het bijzonder, zal Leverancier geen financiële of andere voordelen aanbieden, ontvangen, machtigen, verzoeken of verzorgen met de bedoeling om de besluitvorming van de ontvanger te beïnvloeden of bepalen. Evenals andere gedragingen en/of aansporingen of beloning voor het niet naar behoren nakomen een persoon zijn/haar betreffende functie;
 • Indien Leverancier uit de naam van Kuoni handelt en op te hoogte wordt gesteld van enig verdachte, riskante of corrupte gedragingen, moet hij/zij dit onmiddellijk melden en de instructies van Kuoni opvolgen.
2) Transport:Vervoersmiddelen moeten voldoen aan de lokale wettelijke standaard;
 • Leverancier moet minimale kwaliteits-en veiligheidseisen overwegen bij de keuze van busvervoer.
 • Leverancier zal zorg dragen voor milieuvriendelijk vervoer, indien beschikbaar;
 • Leverancier zal zich inspannen om de nieuwste modellen voor vervoer te gebruiken, die de minste hoeveelheid CO2 uitstoten. Verder zal Leverancier proberen om deze vervoersmiddelen regelmatig te vernieuwen;
 • Leverancier is verantwoordelijk voor de opleiding van de chauffeurs en een gedragscode met betrekking tot het rijden.
3) Accommodatie:
 • Leverancier zal het gebruik van accommodaties die geen schade aan het milieu veroorzaken stimuleren. Bij gelijke mogelijkheden zal het gebruik van een duurzame accommodatie de voorkeur genieten;
 • In geval van duidelijk bewijs dat een gecontracteerde accommodatie de levering of integriteit van basisvoorzieningen als voedsel, water, energie, gezondheidszorg of de grond van omliggende gemeenten in gevaar brengt kan het reden zijn om de samenwerking met deze desbetreffende accommodatie te beëindigen;
 • De voorkeur wordt gegeven aan accommodaties die werken met internationaal erkende (bijv. GSTC erkent) en/of Travelife certificering (rekening houdend met de prijs en het comfort van de desbetreffende accommodatie);
 • Standaard duurzaamheidsclausule(s) zijn opgenomen in de contracten van alle Leveranciers met hun accommodatie aanbieders. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderarbeid, anti-corruptie en omkoping, afvalbeheer en bescherming van de biodiversiteit.
4) Amusement & Excursies:
 • Excursies en attracties waarbij wilde dieren in gevangenschap worden gehouden, worden niet aangeboden, behalve als het gaat om goed gereguleerde activiteiten die in overeenstemming zijn met lokaal, nationaal en internationaal recht. Excursies die interacties met wilde dieren aanbieden (bijvoorbeeld safari’s) voldoen aan de relevante gedragscodes. Elke verstoring van het natuurlijk ecosysteem wordt tot een minimum beperkt;
 • Indien beschikbaar wordt de voorkeur gegeven aan excursies die functioneren op basis van erkende en gecontroleerde duurzaamheidsnormen;
 • Het bedrijf biedt geen producten of diensten van excursie aanbieders aan die schade brengen aan mensen, dieren, planten, natuurlijke hulpbronnen (bijv. water/energie) of die sociaal/cultureel onaanvaardbaar zijn.
5) Seksuele uitbuiting van kinderen en adolescenten:
 • Leverancier zal kinderprostitutie op het terrein en de faciliteiten van de door hen uitbesteedde accommodaties niet toestaan of tolereren;
 • Elk verdacht gedrag van gasten, medewerkers of medewerkers van Leveranciers op de accommodatie of tijdens excursies moet door Leverancier gemeld worden aan de bevoegde lokale autoriteiten;
 • Koning Aap beëindigt de contractuele overeenkomst tussentijds indien Leverancier geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen in de directe toeleveringsketen (accommodaties en excursies) te voorkomen.
6) Mensenrechten & Arbeidsomstandigheden:
Lokale partners en Leveranciers voldoen aan alle relevante nationale wetgeving ter bescherming van de rechten van werknemers.

Basisrechten:
 • Leverancier staat niet toe dat gediscrimineerd wordt op basis van geslacht, leeftijd, religie, ras, stam, kaste, sociale achtergrond, handicap, nationaliteit, lidmaatschap van werknemersorganisaties, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken;
 • Alle werknemers hebben een vrije keuze om hun werk met Leverancier aan te gaan en zijn eveneens vrij om het dienstverband kosteloos te beëindigen wanneer zij daarvoor kiezen, zolang het plaats vindt in overeenstemming met de (mondelinge of schriftelijke) arbeidsovereenkomst;
 • Alle vormen van gedwongen arbeid zijn verboden;
 • De vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden erkend door Leverancier;
 • Fundamentele schending van de rechten van de werknemer op de werkplek is verboden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om fysiek geweld en/of bestraffing of bedreiging met fysiek geweld, elke vorm van seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie;
 • Leverancier zorgt ervoor dat er een manier is waarop het personeel het ‘senior management’ kan aanspreken op werk gerelateerde zaken;
 • Leverancier voorziet in een doeltreffende klachtenprocedure, zodat werknemers hun grieven (met inbegrip van klachten over intimidatie) kunnen laten weten en tevens verhaal kunnen halen bij de werkgever.
Veilige werkplek:
 • Leverancier draagt zorg voor een schone en veilige werkomgeving. Leverancier zal stappen ondernemen om ziekten, ongelukken en verwondingen tijdens het werk te voorkomen;
 • Indien Leverancier ook huisvesting biedt, zal deze voldoen aan de lokale wettelijke standaard;
 • Leverancier zal kunnen verzekeren dat brandmelders, brandblussers en vrije nooduitgangen aanwezig zijn in alle ruimtes. Ontruimingsoefeningen moeten deel uit maken van de werknemers hun training, en moeten regelmatig herhaald worden.
Kinderarbeid:
 • Leverancier zal geen gebruik maken van kinderen jonger dan 15 jaar, tenzij de lokale wet voor de minimumleeftijd een hogere leeftijd voor werk of verplichte scholing stelt, in welk geval de hogere leeftijd van toepassing is. Indien echter de wetgeving voor de plaatselijke minimumleeftijd is vastgesteld op 14 jaar, in overeenstemming met de uitzonderingen in ontwikkelingslanden op grond van het IAO-Verdrag nr. 138, zal deze leeftijd van toepassing zijn;
 • Indien Leverancier jonge mensen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar in dienst heeft, moet Leverancier hen behandelen met bijzondere aandacht, bijvoorbeeld door hun werktijden te beperken;
 • Leverancier contracteert geen accommodaties die direct of indirect betrokken zijn bij dwangarbeid of die kinderen in dienst nemen voor werk dat normaal gesproken wordt uitgevoerd door volwassenen. Er zijn speciale werktijden en voorwaarden voor kinderen (<14 jaar) die werkzaam zijn binnen het bedrijf, in overeenstemming met het VN-Verdrag betreffende de rechten van het kind en/of de ILO-conventie 138. Deze voorwaarde wordt vermeld in het contract van Leverancier met de accommodatie.
Lonen en werkuren:
 • Het door Leverancier uitbetaalde loon moet voldoen aan het wettelijke minimum en/of moet de norm van de toeristische branche overtreffen. Illegale of ongeoorloofde inhoudingen op het loon zijn niet toegestaan;
 • De werktijden van de werknemers moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en/of de standaard binnen de toeristische branche;
 • Aan de werknemers wordt jaarlijks vakantie- en ziekteverlof toegekend, zonder dat dit gevolgen heeft;
 • Vrouwelijke werknemers wordt zwangerschapsverlof en andere rechten die spelen in geval van zwangerschap toegekend.
7) Milieu
 • Leveranciers hebben zo weinig mogelijk negatieve ‘impact’ op het milieu;
 • Leverancier zal de door hen gebruikte hoeveelheid energie en water actief verminderen en zal het gebruik van chemische stoffen die schade veroorzaken of risico's aan de gezondheid en/of het milieu toebrengen tot een minimum beperken;
 • Leverancier zal voldoen aan het verplichte nationale - en internationale recht, met name met betrekking tot de procedures en normen voor afvalbeheer, de behandeling en de afvoer van chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen, emissies en
 •  afvalwaterbehandeling;
 • Leverancier houdt toezicht op en zal de hoeveelheid afvalwater en gegenereerd vast afval controleren. Vóór het lozen of afvoeren zal Leverancier afval indien nodig behandelen;
 • De hoeveelheid afval zal door Leverancier zoveel mogelijk worden teruggebracht;
 • Levenancier voldoet aan alle normen voor het dierenwelzijn die beschreven staan in het Verdrag inzake Internationale Handel in Bedreigde Soorten van Wild Fauna en Flora (CITES) en in ABTA’s Dierenwelzijn minimumeisen.
8) Lokale producten & diensten die lokale gemeenschappen bevoordelen
 • Leverancier zal lokale producten en diensten promoten door lokale gidsen, restaurants, markten en ambachtelijke centra aan te bevelen, indien mogelijk;
 • Leverancier zal actief kiezen voor lokaal geproduceerde goederen in plaats van geïmporteerde goederen, indien mogelijk.

9) Monitoren & Handhaving

Principe van vertrouwen:
In principe vertrouwt Koning Aap erop dat al haar leveranciers zich aan de bepalingen en voorwaarden van deze ‘Gedragscode voor Leveranciers’ houden. Leveranciers zullen hun uiterste best doen om de normen van Koning Aap na te streven.

Omgeving & Invloed:
 • Leverancier draagt ​​er zorg voor dat de beginselen die in de ‘Gedragscode voor Leveranciers’ uiteengezet zijn worden doorgegeven, geïmplementeerd en aangenomen door het eigen bedrijf. Leverancier betrekt daarin medewerkers, management en andere belanghebbenden, zoals de lokale gemeenschappen, op een passende manier;
 • Leverancier wordt aangemoedigd om maatregelen te nemen naar hun eigen leveranciers toe (binnen de eigen keten), om naleving van deze ‘Gedragscode voor Leveranciers’ te bevorderen. De gecontracteerde leveranciers zijn echter niet gebonden aan de voorwaarden in deze ‘Gedragscode voor Leveranciers’.
Monitoren:
 • Wanneer hierom wordt gevraagd zal Leverancier zichzelf evalueren over het voldoen aan en de vooruitgang van het eigen beleid in alle zaken die in deze ‘Gedragscode voor Leveranciers’ genoemd worden. Leverancier levert een rapportage hierover volledig, tijdig en nauwkeurig aan;
 • Leverancier stemt ermee in dat haar gebouwen en faciliteiten op elk moment door Koning Aap en/of haar vertegenwoordigers kunnen worden gecontroleerd. Leverancier zal een dergelijke controle op naleving van het beleid ondersteunen, voor zover redelijkerwijs mogelijk is.

Niet-naleving
Indien Leverancier in strijd is met de bepalingen en voorwaarden van deze ‘Gedragscode voor Leveranciers’ (bijvoorbeeld bewijs van kinderarbeid, of een medewerker van Leverancier die als tussenschakel in het aanbieden van kinderprostitutie heeft opgetreden, of het negeren van ecologische wetgeving) dan heeft Koning Aap het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst en de samenwerking met Leverancier te beëindigen. Ook zullen naar eigen goeddunken eventuele verdere juridische stappen worden ondernomen.

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.